USPJEŠAN RAD VLADE U PROTEKLOJ GODINI

USPJEŠAN RAD VLADE U PROTEKLOJ GODINI

Vlada Hercegovačko – neretvanske županije je na današnjoj 43. sjednici usvojila Prijedlog Izvješća o radu Vlade za 2016. godinu, te Izvješća o radu ministarstava, uprava, upravnih organizacija i Županijskog javnog pravobraniteljstva, koji će biti upućeni u daljnju skupštinsku proceduru. U Izvješću o radu Vlade, uz ostalo, istaknuto je kako je Vlada tijekom protekle godine održala 49 sjednica na kojima je utvrdila 15 prijedloga i usvojila 7 nacrta zakona. Usvojeni su i značajni strateško-planski dokumenti: Nacrt Strategije razvitka HNŽ 2017.-2020., Prijedlog Strategije za provedbu reforme iz oblasti zdravstva za područje HNŽ 2016.-2020., Prijedlog Strategije HNŽ za borbu protiv korupcije 2016.-2020., Prijedlog Akcijskog plana HNŽ za borbu protiv korupcije 2016.- 2020., Prijedlog Prostornog plana područja prostornih obilježja za područje od značaja „Park prirode Hutovo blato“ 2013.-2023., te Prijedlog Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ 2016.-2020. Na poseban način istaknuto je i to kako je Vlada uspjela zaustaviti negativne trendove i stabilizirati stanje u HNŽ, uloživši maksimalne napore u stvaranju uvjeta za pokretanje održivog razvitka.

Vlada je usvojila Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvo kojim se uređuju organiziranje i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva, planiranje i provedba mjera zaštite od požara, organiziranje i funkcioniranje vatrogastva i gašenje požara, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih osoba i vatrogasaca, financiranje i druga pitanja od značaja za organiziranje i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva u HNŽ.

Iz resora Ministarstva prometa  i veza, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju utroška 1.415.408,12 KM za održavanje regionalnih i priključnih cesta u HNŽ.

Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada  je usvojila odluke o odobravanju više od 600.000 KM iz Proračuna za 2017. godinu za rekonstruiranje i investicijsko održavanje arhiva i šalter dvorana MUP-a, te nabavu opreme za sigurnu sobu i server dvoranu.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine naknade od 839,00 KM za podmirenje troškova pokopa za osobe koje su korisnici stalne novčane potpore i za osobe smještene u ustanovu socijalne skrbi ili u drugu obitelj za koje troškove plaća Županija. Također, usvojena je Odluka o utvrđivanju kriterija, uvjeta i načinu raspodjele 100.000,00 KM utvrđenih Proračunom HNŽ za 2017. godinu za financiranje/sufinanciranje projekta promoviranja zdravlja i preveniranja bolesti i ovisnosti putem javnog poziva za 2017. godinu.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila Program utroška 304.935,00 KM iz Proračuna HNŽ za 2017. godinu za rekultiviziranje zemljišta koja će biti iskorištena za dovršetak postupaka započetih u 2016. godini po javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Vlada je usvojila Informaciju Ministarstva gospodarstva o stanju eksploatiranja mineralnih sirovina na prostoru Hercegovačko-neretvanske županije i mjere za poboljšanjem postojećeg stanja. U Informaciji je, uz ostalo, istaknuto kako je rudarska inspekcija izvršila 135 nadzora gospodarskih i fizičkih osoba te izdala 9 rješenja s naloženim mjerama zabrane eksploatiranja mineralnih sirovina i 3 rješenja s naloženom mjerom reguliranja prava korištenja mineralne sirovine.

Na prijedlog Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša usvojena je Informacija o stanju okoliša u  HNŽ s prijedlogom mjera za njegovo unaprjeđenje. U Informaciji je istaknuto kako je, uz ostalo, potrebno što prije izraditi nedostajuće i harmonizirati urađene, ali neusvojene strateško-planske dokumente, ubrzati rad na uspostavi informacijskog sustava zaštite okoliša,  te kontinuirano raditi na oblasti educiranja i razvijanja svijesti o okolišu i održivom razvitku. Usvojena je, također, i  Informacija o stanju u zaštićenim područjima HNŽ u kojoj je, uz ostalo, istaknuto kako je za poboljšanje stanja u zaštićenim područjima potrebno donijeti novi Zakon o zaštiti prirode u HNŽ, kojim će detaljnije biti regulirana materija zaštićenih dijelova prirode.