ŽUPANIJSKE POTPORE U POLJOPRIVREDI

ŽUPANIJSKE POTPORE U POLJOPRIVREDI

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada Hercegovačko – neretvanske županije donijela je  Odluku o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji s kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom HNŽ  za 2017. godinu.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji, kojim su utvrđeni opći i posebni uvjeti, postupak i rokovi, te potrebita dokumentacija za ostvarenje županijske novčane potpore.

Izmjenama i dopunama Programa i Naputka uvrštene su nove proizvodnje za koje klijenti mogu aplicirati u 2017. godini: proizvodnja grožđa, proizvodnja malina proizvodnja smilja, proizvodnja povrća u plastenicima, proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja i potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu.

Pored navedenog, klijenti i nadalje mogu aplicirati za podizanje novih nasada - šljive, masline i vinograda, jesenska sadnja 2017. godine.