Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi

Ministar
dr.sc. Goran Opsenica
Rođen u Mostaru 1956. godine, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet završio 1980. godine u Sarajevu. Specijalizaciju iz radiologije završio 1988. godine u Zagrebu. Zvanje magistra znanosti iz područja medicine stekao 1990. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Usmjerenu specijalizaciju iz angiologije završio 1991. godine u Zagrebu. Zvanje doktora medicinskih znanosti stekao 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Foči. Kao liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radio je u Domu zdravlja Čitluk u razdoblju od 1981. do 1985. godine, kada započinje specijalizaciju u bolnici u Mostaru, u kojoj prolazi sve faze od voditelja odsjeka do predstojnika Kliničkog zavoda za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, dužnosti koju obnaša do imenovanja. U razdoblju od 2000. do 2001. je pomoćnik, a od 2001. do 2004. vanjski suradnik u sektoru zdravstva Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko – neretvanske županije. Od 2000. do 2004. član je Upravnog vijeća Doma zdravlja Mostar, a od 2003. do 2008. član je Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko – neretvanske županije. Od 2006. do 2008. godine član je drugostupanjskog, a od 2012. do imenovanja predsjednik je prvostupanjskog liječničkog povjerenstva Zavoda zdravstvenog osiguranja za upućivanje na liječenje izvan Hercegovačko – neretvanske županije. Dragovoljac je Domovinskog rata, oženjen, otac dvoje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
88000 Mostar Ul. S. Radića 3 Ured ministra:
036/326-354
Sektor zdravstva:
036/326-353
Sektor rada:
036/312-179
Sektor socijalne zaštite/skrbi:
036/321-206
036/326-355 ministarstvo.zrss.hnz@telemach.ba
Opis poslova Ministarstva

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije funkcionira na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta.

Unutarnje ustrojstvo, način rukovođenja i rad Ministarstva utvrđen je tako da se osigura: zakonitost, djelotvornost i stručnost u obavljanju poslova i zadataka, dobra organizacija rada i uspješno rukovođenje Ministarstvom, ostvarivanje pune suradnje s drugim tijelima vlasti i grupiranje poslova. Kao temeljene organizacijske jedinice organizirani su u sklopu ovog Ministarstva: Kabinet ministra-tajništvo, Sektor zdravstva, Sektor rada, Sektor socijalne skrbi.

Suradnju u izvršavanju poslova i zadaća iz svoje nadležnosti osiguravaju rukovodeći službenici ustrojbenih jedinica. Naime, suradnjom se osigurava djelotvoran i organiziran rad. Ministarstvo je dužno surađivati s ostalim županijskim tijelima uprave. Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: razvoj, unapređenje i financiranje zdravstvene zaštite, sprječavanje i suzbijanje zaraznih i kroničnih bolesti, promociju i unapređivanje zdravlja okoline, mentalne i fizičke rehabilitacije, te institucije kućnog liječenja i njege, promet i uvoz lijekova kao i njihovu kontrolu uporabe, zaštitu od štetnih djelovanja, pregled namirnica laboratorijskom analizom te promicanje i unapređivanje ishrane, zdravstveno obrazovanje, inspekcijski nadzor u svim oblastima svoje nadležnosti, osiguranje sredstava za izgradnju i opremanje zdravstvenih ustanova, zaključivanje ugovora i sporazuma za humanitarnu aktivnost kako s domaćim tako i inozemnim humanitarnim agencijama, donošenje propisa i nadzora te odlučivanje u upravnom postupku po žalbama, koordiniranje rada Ministarstva, pripremanje nacrta zakona i propisa, te obavljanje drugih poslova iz svoje nadležnosti.

Sukladno Zakonu, Ministarstvo predstavlja ministar čija je dužnost: provoditi odluke i zaključke Vlade HNŽ-a, donositi nacrte propisa, brinuti o pravodobnom izvršavanju Zakona, poduzima i druge radnje u izvršavanju obveza i ovlasti.

U Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi utvrđuje se godišnji program rada Ministarstva sastavljen od: izrade prednacrta i nacrta propisa, predlaganje izmjena i dopuna zakona i propisa, provedba zakona i propisa, te inspekcijskog nadzora.

Godišnji program dostavlja se Vladi Županije radi cjelokupnog programa rada Vlade i izrade rokovnika za izvršavanje određenih planiranih poslova.